Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

72 ýaşly pensioner Aşgabatdan Awaza welosipedli syýahat eder

SalamNews
Jemgyýet
72 ýaşly pensioner Aşgabatdan Awaza welosipedli syýahat eder

7-nji aprelde ýurdumyzda giňden bellenýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, hormatly dynç alyşdaky Hudaýguly Orazgulyýew paýtagtymyzdan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna çenli 600 kilometr aralygy 15 günde welosipedli geçmegi meýilleşdirýär.

turkmenistan.gov.tm web-sahypasynda bellenişine görä, Hudaýguly aganyň bu gezelenji onuň ilkinji syýahaty däl. Ol mundan ozal, Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Aşgabatdan Köneürgenç şäherine çenli aralygy welosipedli geçdi. Şeýlelikde, ýaşulynyň birinji syýahaty onuň üçin uly tejribe boldy.

Mundan başga-da, welosipedli syýahata höwesek 72 ýaşly pensioner ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerine, gözel künjeklerine, dag-derelerine yzygiderli syýahatlary edýär.

Iň täze habarlar

«Bihu» hindi tans topary Türkmenistana geler

Bu barada Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berdi.
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

Amatly we elýeterli harytlar bilen howlyňyzda gözellik dörediň!

Ozal habar berşimiz ýaly, bag, howly we balkon üçin niýetlenilen ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa mebel we öý, ofis esbaplary bilen ýurdumyzda uly meşhurlyga eýe bolan «Bossan concept» dükanyna täze möwsüme degişli harytlar geldi.
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

«Mazandäran durmuşy» pars tans topary «Awaza — 2023» halkara festiwalyna gatnaşar

13 — 16-njy iýunda Hazar deňziniň kenarynda — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwaly geçiriler.
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.