Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

3 müňe golaý milli synçy saýlawlaryň geçişine syn edýär

SalamNews
Syýasat / Syýasy wakalar
turkmenmetbugat.gov.tm
3 müňe golaý milli synçy saýlawlaryň geçişine syn edýär

Tamamlanyp barýan saýlawlara milli synçylaryň gatnaşmagy bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda geçmegine ýardam berýär diýip, «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Umuman, şu gezekki saýlawlar boýunça ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan milli synçylaryň 2855-si bellige alyndy. Şolaryň 594-si Demokratik partiýanyň, 307-si Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, 408-si Agrar partiýanyň, 600-si Kärdeşler arkalaşyklarynyň, 302-si Zenanlar birleşiginiň, 570-si Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, 21-si  raýatlar toparlarynyň, 53-si bolsa dalaşgärleriň bellän wekilleridir.

Olar öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlaryň kanunçylyga laýyklykda geçirilişine syn edýärler. 

Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün — 8-nji iýunda Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy.
SalamNews

Wengriýanyň Premýer-ministri resmi sapary bilen Aşgabada geldi

Şu gün — 8-nji iýunda Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban Türkmenistana iki günlük resmi sapary bilen Aşgabada geldi.
SalamNews