Biz barada

«SalamNews» - internet-köpçülikleýin habar beriş serişdesidir. Biziň döredijilik toparymyz ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndan gündelik gyzykly hem-de anyk maglumatlar bilen tanyşdyrýar. Habarlar saýtymyz giň okyjylar köpçüligine niýetlenip, ondan içeri, daşary syýasat, milli ykdysadyýetiň dürli pudaklary, jemgyýetçilik durmuşynyň ugurlary, şol sanda medeniýet, ylym-bilim, tehnologiýa, saglyk we sport boýunça habarlary gyzgyny bilen okap, ýakymly pursatlary özünde jemleýän fotoreportažlarymyzy, wakanyň bolýan ýerinden taýýarlanan wideoreportažlarymyzy görüp bilersiňiz.

Saýtdaky maglumatlar türkmen we rus dillerinde berilýär.

Redaksiýanyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gulyýew) köçesi, 25.

Telefon: (+993 65) 36-99-33.

E-mail: info@salamnews.tm

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews