9-njy apreliň täleýnamasy

SalamNews

9 Aprel, 2024

1

Hamal (21.03 - 20.04)

Bu gün hamallaryň güni asuda geçer. Daş-töweregiňiz size hyjuw görünmegine garamazdan, siz rahatlagy saklarsyňyz. Özüňizi rahat we bu duýguny ähli mümkin bolan ýagdaýlary peýdalanyp, başdan geçirmek üçin gowy gün.

Sowur (21.04 - 20.05)

Bu gün sowurlara maliýe meseleleri bilen meşgullanmak üçin oňaýly bolar. Siz puluň iň möhüm zat däldigine düşünseňiz hem onuň ýeterlik mukdarda bolmalydygyny bilýänsiňiz. Maddy we maliýe üpjünçiligiňizi ýokarlandyrmak üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 - 21.06)

Bu gün jöwzalar üçin gyzykly söhbetdeşliklere baý bolar. Belki, keýpiň gowy bolmagy diňe bir peýdaly bolman, täze gatnaşyklar döretmek ýa-da bar bolanlary berkitmek üçin gowy gün bolar.

Seretan (22.06 - 22.07)

Häzirki wagtda seretanlar öz jogapkärçiligini kesgitläp bilerler. Belki, ýene-de, käbirlerine öwrenmek gerekdir. Iş meselelerini çözmek üçin gowy gün. Iş siziň üçin elmydama möhüm orunda durýar.

Eset (23.07 - 23.08)

Bu gün esetler iş bilen başagaý bolarlar. Mümkin, siziň ymtylýan ugurlaryňyz oňyn netijeler bilen tamamlanar. Oýlanmak üçin däl-de, hereket etmek üçin bu gün oňaýly gün.

Sünbüle (24.08 - 23.09)

Sünbüleler bu gün diňleýjiler hökmünde has işjeň bolarlar. Bilim almakda üstünlik gazanjakdygyňyza ynanyp bilersiňiz. Toplanan tejribäňiz bilen özüňizi görkezmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 - 23.10)

Bu gün mizanlaryň aýtmadyk sözlerini aýtmaly güni. Mümkin, durmuşdaky gatnaşyklaryňyz bu kyn pursatlardan saplanar. Jübütleriň arasyndaky düşünişmezlikleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly gün.

Akrap (24.10 - 22.11)

Bu gün akraplary iki häsiýeti gurşar: işewürligi we ýoldaşlygy. Belki-de, hut şu tertipde size birnäçe işleriňizi aňsatlyk bilen etmek başardar. Dostlaryňa kömek etmek üçin şert döredip boljak iň gowy günleriň biri.

Kowus (11/23 - 12/21)

Şu gün kowuslara ajaýyp hadysalar garaşýar. Mümkin, size öwrenşen endikleriňizi üýtgetmek gerekdir. Maliýe meseleleriniň üstünde işlemek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Jediler şu gün gowy keýpde bolmalydyrlar. Mümkin, kimdir biri size hemme zat keýpiňize bagly däl diýip biler, ýöne bu beýle däl. Maliýe soraglaryňyza jogap tapmak üçin amatly gün.

Daluw (21.01 - 20.02)

Bu gün daluwlar dostlugy we iş pursatlaryny birleşdirip bilerler. Ähtimal, hut şu zatlaryň utgaşmasy gowy netijeleri berer. Çynlakaý meselelerde ýumşaklygy görkezmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 -20.03)

Şu gün hutlar köne dostlaryny ýada salarlar. Belki, bu adamlar hem sizi ýatlaýarlar, ýöne ýazmaga ýa-da jaň etmegi karar berip bilmeýändirler. Dostlukly gezelençler, gyzykly söhbetdeşlikler we geçmişdäki ýatlamalar üçin gowy gün.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews