Ženewada dünýäniň iň gowy täze sagatlarynyň sergisi açyldy

SalamNews

13 Aprel, 2024

Şu günler Ženewa şäheri ýokary hem-de gymmat sagady ýasamak we zergärçilik sungatynyň bir wagtda üç sany esasy halkara salony üçin sergi meýdançasyna öwrüldi.

«Watches and Wonders»

Dünýäniň iň abraýly sagat salonlaryndan biri bolan «Palexpo» pawilýonynda 9-njy aprelden 15-nji aprel aralygynda innowasiýa nyşanynyň astynda geçirilýän «Watches and Wonders» işe başlaýar. Bu ýyl salonyň tutuş taryhynda öň bolmadyk hadysa bolar. Onuň düzüminde PATEK PHILIPPE, PIAGET, ROLEX, KARTIER, WACHERON CONSTANTIN ýaly 54 sany sagat kompaniýasy öz önümlerini hödürleýär.

Dünýä belli sagat markalary bir wagtyň özünde täze önümlerini we sagat toplumlaryny stendlerinde hödürleýärler, bu ýerde önümleri görkezmekden başga-da, dürli maglumat beriş çäreleri guralar. Bu ýere gelýänler, meşhur modelleri ýakyn wagtda görüp we sagat ýasamak hünärmenleriniň ýolbaşçylygyndaky täsin gezelençlerde çylşyrymly mehanizmleriň syrlaryny öwrenip bilerler.

Sagat salony, sergi we satuw, konsertler bilen çekişme kluby - bularyň hemmesi 2022-nji ýyldan bäri Ženewada «Time to Watches» ady bilen üstünlikli geçýän wakalaryň täze ýörelgesine görä jemlenendir.

The Open Side of the Watch World

«Sagatlaryň açyk dünýäsi» (The Open Side of the Watch World) 10 — 15-nji aprel aralygynda Ženewanyň sungat we dizaýn ýokary mekdebinde (Haute Ecole d'Art et de Design / HEAD) dowam etjek erkin çäre bolar.

Jewellery Geneva

«Jewellery Geneva» halkara şaý-sepleri sergisi hem 9-njy aprelde açyldy we 14-nji aprelde Ženewadaky kaşaň «Prezident Wilson» myhmanhanasynda geçer. Bu täze serginiň ilkinji açylyşy 2022-nji ýylda bolup, «Watches and Wonders» salony bilen bir wagtda bolup geçipdi.

Serginiň maksady brend sagatlaryň hünärmenlerine we alyjylaryna dünýäniň öňdebaryjy şaý-sep markalarynyň täze toplumlary bilen tanyşmaga mümkinçilik bermek we şol bir wagtyň özünde metbugat wekilleriniň, kaşaň zatlar boýunça haryt paýlaýjylaryň Ženewada iň köp işleýän döwründe mahabat meýdançasyny üpjün etmekdir.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews